THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Werk en Inkomen

  Werk en Inkomen

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun beleid op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid binnen de gemeente. Met de komst van de SUWI en de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) is elke gemeente afzonderlijk een eigen plan gaan opzetten en uitvoeren dat aansluit bij de eigen situatie. Dit geeft iedere gemeente meer bewegingsvrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid.

De medewerkers van de afdeling Sociale Zaken zullen de eindverantwoordelijkheid krijgen voor alle beslissingen betreffende de klanten. Of deze een uitkering krijgt en hoe hij of zij aan het werk geholpen kan worden. Kortom, een hoop veranderingen die niet alleen vragen om aanpassing maar ook om het ontwikkelen van een passende strategie en een juiste implementatie.

BC&O Advies helpt bij het ontwikkelen van een visie die past bij het beleid vanuit de gemeente om langdurig werklozen en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen te helpen om uit deze benarde situatie te geraken en geeft advies bij het ontwikkelen van beleid omtrent inkomen en werk. Wij kunnen helpen het klantmanagement op een strategische manier vorm te geven waarbij er een implementatieplan wordt ontwikkeld dat past bij de betreffende gemeente.
 
  Sociale Activering

Mensen moeten zich betrokken kunnen voelen bij hun (hernieuwde) weg naar de arbeidsmarkt en zich een zoveel mogelijk passende arbeidsplaats weten te verwerven.

Het verrichten van sociale activeringsactiviteiten, biedt voor veel mensen een ontsnapping aan hun sociaal isolement en vormt
ook een eerste stap op weg naar vrijwilligers, geubsidieerd of wellicht regulier werk.

Wanneer nader wordt gekeken naar de doelgroep voor sociale activering, dan blijkt dat deze voor een belangrijk deel bestaat uit allochtonen. Vanuit de praktijk wordt steeds duidelijker dat het niet eenvoudig is om juist deze groep - of liever gezegd, deze grote diversiteit aan groepen - bij sociale activering te betrekken.

Binnen gemeenten is daarom grote behoefte ontstaan aan inzicht in de wijze waarop deelname van allochtonen aan sociale activering vergroot kan worden. Iedereen heeft recht op gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Als blijkt dat een groep op dit terrein structureel achterblijft bij andere groepen moet beleid worden ontwikkeld om die groep in staat te stellen haar achterstand in te lopen.

 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl