THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Over BC&O BC&O Advies, Zakelijk & Betrokken

  Sociale vraagstukken spelen binnen het publieke domein waarin de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk vorm en inhoud geven. In een snel veranderende samenleving worden deze vraagstukken complexer en onoverzichtelijker. Tevens worden steeds hogere eisen gesteld aan het optreden van organisaties. Dit geldt eveneens voor beleidsmakers zowel binnen als buiten overheidsinstellingen.

Ook uw organisatie wordt niet langer afgerekend op goed bedoelde intenties, maar op het resultaat van gevoerd beleid. De veranderende vraag vanuit de omgeving vereist voortdurend nieuwe vaardigheden, vaak in combinatie met een hernieuwde aanpak. De behoefte van organisaties aan onafhankelijke denkkracht is een logisch gevolg daarvan.

BC&O speelt in op deze behoefte door als onafhankelijk adviesbureau uw organisatie te ondersteunen bij het maken van wezenlijke keuzen en door een bijdrage te leveren aan het structureren van beleids-, communicatie- en organisatieprocessen.


Sleutelwoorden bij de benadering van sociale vraagstukken zijn: individuele verantwoordelijkheid, ontplooiingsmogelijkheden, maatschappelijke participatie en activering.

Sociale vraagstukken vragen om een integrale aanpak. Een integrale aanpak vraagt op zijn beurt een net wat systematischer kijk op oorzaken en gevolgen, doelen en middelen dan vaak gebruikelijk is. BC&O gaat dan ook uit van een werkwijze waarin beleidsmatige, communicatieve en de organisatorische disciplines integraal met elkaar worden ingezet om te komen tot helder inzicht in en werkzame oplossingen voor sociale vraagstukken. Binnen deze drie disciplines worden vier soorten diensten verricht, te weten onderzoek, advies, procesmanagement en deskundigheidsbevordering.
 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl