THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten Oudkomersbeleid IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft in maart 2001 een meerjarenplan oudkomersbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend. In het kader van het oudkomersbeleid kreeg de gemeente voor de periode van 3 jaar een bedrag om aanvankelijk aan leden van minderheidsgroepen met achterstanden, trajecten aan te bieden die zijn gericht op ondersteuning bij de opvoeding en toeleiding naar werk. In december 2001 heeft het ministerie de gemeente vanuit een aanvullende regeling oudkomersbeleid een aanvullend bedrag voor de periode van 2 jaar in het vooruitzicht gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft de gemeente een aanvullend meerjarenplan opgesteld dat in de lente van 2002 door BZK is goedgekeurd.

In de visie van de gemeente IJsselstein gaat het bij het ontwikkelen van beleid voor deze doelgroep met name om het verhogen van het bereik van oudkomers, om een betere afstemming tussen organisaties die dienstverlening bieden aan deze groep en om het organiseren van een effectiever aanbod van taalonderwijs.
Vertaald naar concrete programma onderdelen gaat het in de plannen om de volgende zaken:
- Het wegwerken van de wachtlijst voor taalonderwijs;
- Het realiseren van voor- en vervolgtrajecten taalonderwijs voor werklozen en opvoeders;
- Het moderniseren van het reguliere ROC aanbod van taalonderwijs;
- Het realiseren van casemanagement voor de groep werkloze oudkomers.

Na indiening van het plan bij BZK heeft de gemeente besloten om snel ‘door te pakken’. Het idee was om de inhoud van het plan zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Zo mogelijk per september van 2001. Daartoe is vanaf eind april 2001 – via adviesbureau Radar -, drs. Khalid Boutachekourt van BC&O Advies ingehuurd.In het eerste half jaar opereerde Khalid als kwartiermaker. Vervolgens heeft hij de taak van projectleider op zich genomen. Deze taak zou hij tot juli 2004 op zich nemen. Bij het aanstellen van de projectleider zijn de volgende taken geformuleerd:

- Het betrekken van de doelgroep en zelforganisaties;
- Aansturing uitvoering programma;
- Terugkoppeling/afleggen van verantwoording naar de gemeente;
- Volgen van landelijke ontwikkelingen.

   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl