THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten Straatetiquette Osdorp

In hun campagnes voor de aanstaande verkiezingen hebben vrijwel alle politieke partijen de aanpak van criminaliteit hoog in het vaandel staan. Onveiligheid scoort blijkbaar bij de kiezer, de mensen zijn bang op straat. Criminologen hebben echter aangetoond dat het verband tussen deze gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid) en de reŽle kans slachtoffer te worden van een misdrijf (objectieve onveiligheid) allesbehalve rechtlijnig is. Degenen die zich het onveiligst voelen (vrouwen, ouderen) lopen in werkelijkheid veel minder gevaar dan anderen.

Wat is er dan aan de hand? Volgens de socioloog Anton Zijderveld heeft het toenemende gevoel van onveiligheid te maken met een verandering in normen en waarden. Enkele decennia geleden was Nederland een monoculturele, christelijk-geŲriŽnteerde samenleving met een sterke sociale controle. Er bestonden duidelijke regels over passend gedrag en er werd door de omgeving streng op toegezien dat mensen zich daaraan hielden. Maatschappelijke processen als individualisering, secularisering en multiculturalisering hebben deze breed gedeelde normen en waarden echter langzaam maar zeker uitgehold. Mensen richten hun leven tegenwoordig naar eigen inzicht in. Dit levert een grote diversiteit aan levensstijlen op.

Niet alleen het straatbeeld maar ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan is de afgelopen decennia sterk veranderd. Men laat elkaar met rust, sociale contacten met onbekenden worden vermeden. De grotere onvoorspelbaarheid van gedrag en het gebrek aan sociale controle maakt mensen onzeker en bang. Het is dus niet alleen de toegenomen criminaliteit maar ook dit aangetaste basisvertrouwen dat leidt tot gevoelens van onveiligheid. Meer blauw op straat is dan ook niet zonder meer een oplossing.

In het licht van deze ontwikkeling wordt in sommige Nederlandse gemeenten momenteel geŽxperimenteerd met burgerbrede discussies over omgangsvormen. Bewoners worden gestimuleerd om los van een etnische achtergrond of religie gezamenlijk afspraken te maken over wat er in hun straat of buurt gewenst gedrag is en wat niet. Uit dit proces ontstaat een lijst van omgangsafspraken die burgers helpt rekening te houden met elkaar en hen een richtlijn geeft om problemen bespreekbaar te maken. Het stadsdeel Osdorp heeft naar aanleiding van een motie van de Amsterdamse CDA-fractie, een plan opgesteld om in drie parallel lopende straten in het Zuid-West Kwadrant een proces op gang te brengen dat moet leiden tot heldere afspraken tussen bewoners die ook worden gehandhaafd. Deze afspraken zijn nodig daar er veel overlast is tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In deze nieuwbouwwijk zijn onder meer conflicten tussen enerzijds oudere autochtonen die in seniorenwoningen wonen en behoefte hebben aan rust en anderzijds (veelal allochtone) jongeren die behoefte hebben aan vertier. Dit vertier leidde niet zelden tot vandalisme, intimidatie en geluidsoverlast. De spanningen in de buurt zijn opgelopen toen duidelijk werd dat er plannen waren om speelvoorzieningen te plaatsen in gebieden met een concentratie ouderen.

Het stadsdeel Osdorp heeft BC&O Advies gevraagd om als onafhankelijk bureau zorg te dragen voor de begeleiding van het straatetiquette project.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl