THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Jeugd

  Jeugdbeleid en Jeugdzorg


Een optimale ontwikkeling van alle jongeren en het voorkomen en beheersen van problemen binnen deze groep is voor een groot deel het doel van het beleid van overheid en gemeenten waar het gaat om jeugdbeleid en jeugdzorg. Dit beleid wordt dan ook gekenmerkt door het verbeteren van voorlichting aan jongeren, het bevorderen van jeugdparticipatie, het vroegtijdig signaleren van risico’s en problemen bij jongeren, het ontwikkelen van ontmoeting- en hangplekken voor jongeren en het ontwikkelen van een onderwijsachterstandsbeleid
 
Jeugd en veiligheid

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid ten aanzien van jongeren is sterk gericht op criminaliteitspreventie. BC&O heeft een beproefde werkwijze op dit vlak ontwikkeld waarbij het van belang is een snelle en consequente koppeling te maken tussen het strafrechterlijke en het hulpverlenertraject. Een model dat goed aansluit bij de integrale werkwijze van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Ook beschikt BC&O over een succesvolle werkwijze voor de aanpak van jongeren (overlast) op straat.
Jeugd en hulpverlening

Kinderen kunnen al vroeg geconfronteerd worden met allerlei problemen zoals pesten, problemen thuis, ADHD, spijbelen e.d. Het is zaak deze problemen zo snel mogelijk te erkennen en vervolgens door middel van gerichte hulp op te lossen. Veel van deze problemen zijn door lokale intersectorale verbanden snel op te sporen en met op maat gesneden hulp aan te pakken. BC&O adviseert bij de wijk/buurt gerichte aanpak van problemen en helpt de betrokken instellingen bij het vormgeven daarvan
  Aansluiting jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid

Dat het beleid ten aanzien van de jeugd vanuit de gemeente een hoofdzakelijk integrale aanpak behoeft moge duidelijk wezen. Preventie en het vroegtijdig opsporen van problemen bij jongeren draagt er toe bij dat de jongeren van later niet met dezelfde problemen hoeven komen te zitten als de jongeren nu. Het vroegtijdig opsporen en oplossen van bijvoorbeeld leerproblemen op school zal ook gevolgen hebben voor het latere functioneren van de jeugd. Een integrale aanpak waarbij de aansluiting tussen de hulpverlening, de jeugdbescherming en de ggz in de praktijk op een vruchtbare manier kan verlopen, heeft BC&O hoog op haar prioriteitenlijst staan. BC&O kan een snel en doeltreffend onderzoek uitvoeren en aan de hand daarvan verbeteringen opstellen en uitvoeren
 
Jeugdparticipatie

Het beleid van de gemeente kan niet zonder de mening van de jongeren zelf te horen. BC&O heeft veel ervaring met het samenbrengen van de politiek en de jongeren waarbij de gemeente de jongeren als een serieuze gesprekspartner beschouwd. BC&O organiseert debatten, meetings en doet onderzoeken waarbij jongeren de kans krijgen hun zegje te doen en hun mening te geven over het beleid van de gemeente. De wisselwerking die daaruit voort kan komen is een zeer vruchtbare en helpt de gemeente op haar beurt om het beleid dat zij ontwikkelt ten aanzien van jongeren onder andere te toetsen op werkbaarheid.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl