THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Onderwijs

Verbetering kwaliteit zwarte scholen

In Nederland groeit de openheid rondom de behaalde onderwijsresultaten van scholen. Tegelijkertijd staan het belang en het realiseren van goed onderwijs op dit moment nadrukkelijk op de politieke agenda. Deze aandacht voor de kwaliteit van scholen biedt een kans om (reŽle en schijnbare) tegenstellingen tussen zwarte en witte scholen te verminderen. Openheid over de kwaliteit van scholen kan de vooroordelen wegnemen dat zwarte scholen per definitie slechter scoren dan witte scholen.

Door samenwerking tussen scholen te bewerkstelligen kunnen deze kennis uitwisselen over succesvolle taalmethodes en/of gehanteerde methodieken. Wellicht neemt dit dan ook het hardnekkige idee weg dat kinderen op zwarte scholen 'nu eenmaal geen betere resultaten kunnen behalen'.

BC&O ondersteunt scholen in hun kwaliteitsverbeteringstraject. Daarbij is naast verbetering van de directe onderwijsprestaties tevens oog voor interculturalisatie binnen de onderwijsinstelling en imagoverbetering van scholen.
Voortijdig schoolverlaten

Elk jaar verlaten ruim 40.000 jongeren het onderwijs zonder een startkwalificatie op zak. Om te zorgen dat deze jongeren alsnog een diploma halen zetten scholen, gemeenten en regio's alles op alles om te voorkomen dat ze definitief afhaken. In de loop van de tijd zijn veel good practices op beleids- en uitvoeringsniveau gerealiseerd. BC&O ondersteunt gemeenten en onderwijsinstellingen bij de implementatie en evaluatie van deze programma's.
Inburgering in goede banen

Het inburgeringsproces van nieuw- en oudkomers is een goede stap in het integratieproces in de Nederlandse maatschappij. Het vormt een stimulans om de maatschappelijke participatie te vergemakkelijken. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de inburgering van oud- en nieuwkomers nog op vele punten verbeterd kan worden. Zo is de uitval tijdens het inburgeringsprogramma hoog en laat de doorgeleiding nog te wensen over.
BC&O adviseert en ondersteunt gemeenten bij het opzetten van hun oud- en nieuwkomersbeleid. Dat betekent onder meer het leveren van de kwartiermaker dan wel projectleider, het bieden van ondersteuning bij de monitor, het geven van cursussen aan beleidsmakers en uitvoerders, etc.
fusies in het onderwijs

BC&O biedt onderwijsinstellingen die (bijv. in verband met de Stimuleringsregeling Bestuurlijke Krachtenbundeling) vergaande samenwerking aan (willen) gaan, ondersteuning op maat. Indien u er over nadenkt om met een andere onderwijsinstelling de krachten te bundelen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij leveren ervaren fusiemanagers aan die gespecialiseerd zijn het in het onderwijsveld.
Brede School

Het denken over de Brede School is voortgekomen uit een nieuw ontstane behoefte van ouders aan een sluitende dagindeling van het kind, nu steeds meer ouders beide deel nemen aan het arbeidsproces en er ook steeds meer alleenstaande ouders met kinderen zijn die werken. Daarnaast bieden Brede Scholen kinderen in achterstandsituaties meer steun in hun ontwikkeling. Over de Brede School wordt in verschillende delen van het land verschillend gedacht maar het uitgangspunt blijft de school, uitgebreid met allerlei voorzieningen als daar zijn zorginstellingen, cultuur, sport en bijvoorbeeld politie. Vaak borduurden de nieuwe scholen voort op wat in de praktijk al gebeurde. Een school die gewend was kinderen met achterstanden bij te spijkeren zocht het in die hoek; een school die nadacht over naschoolse opvang, zocht het in de Ďsluitende dagindelingí.
Het aantal brede scholen groeit gestaag. Steeds opnieuw gaat de brede school tegenwoordig uit van wat er in de eigen wijk speelt. Naast het achterstandsbeleid en de sluitende dagindeling, worden brede scholen steeds meer gezien als een middel om de sociale cohesie en de veiligheid in de wijk te verbeteren en om een samenhangend jeugdbeleid te creŽren. Het kind staat centraal, dit idee blijft bij elke brede school, onafhankelijk van zijn opzet, overeind. BC&O adviseert bij het proces van integratie van de verschillende functies die in de brede school samenkomen, zoals onderwijs en opvang, opvoeding, zorg, hulpverlening en vrijetijdsbesteding.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl